Wydawnictwo SIZ

Regulamin Wydawnictwa SIZ

    

 

REGULAMIN WYDAWNICTWA SIZ

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

1.      Regulamin Wydawnictwa Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania w Łodzi, zwanego dalej Wydawnictwem SIZ, określa zadania, strukturę organizacyjną oraz zasady jego działania.

2.      Wydawnictwo SIZ jest jednostką wewnętrzną Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania w Łodzi, powołaną celem promowania rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego.

3.      Działalnością Wydawnictwa SIZ kieruje Zarząd SIZ.

 

ROZDZIAŁ II Zakres działalności

§2

1.      Podstawowym zadaniem Wydawnictwa SIZ jest publikacja prac niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego oraz opracowań służących potrzebom Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

2.      Wydawnictwo publikuje w szczególności:

1)      skrypty i podręczniki,

2)      monografie,

3)      materiały konferencyjne,

4)      inne.

3.      Działalność Wydawnictwa SIZ obejmuje również:

1)      opracowywanie rocznych planów wydawniczych;

2)      dystrybucję wydanych publikacji;

3)      prowadzenie magazynu oraz sprzedaż wydanych publikacji.

§ 3

1.      Działalnością Wydawnictwa SIZ kieruje Rada Wydawnicza, która składa się zarząd Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania. Przewodniczącym Rady Wydawniczej jest prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania. Do zadań Rady Wydawniczej należy w szczególności:

1)      opiniowanie planu wydawniczego,

2)      tworzenie planu finansowego Wydawnictwa SIZ,

3)      monitorowanie i ocena planu wydawniczego i finansowego Wydawnictwa SIZ,

4)      inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Wydawnictwa SIZ,

2.      Rada Wydawnicza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego zespołu a w przypadku równej ilości głosów głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Wydawniczej.

3.      Rada Wydawnicza odpowiada za całokształt działań związanych z przygotowaniem materiałów do druku oraz wydaniem publikacji.

4.      Do obowiązków Rady Wydawniczej należy w szczególności:

1)      opracowywanie projektu rocznego planu wydawniczego, na podstawie wniosków wydawniczych,

2)      przygotowywanie projektu planu finansowego,

3)      przygotowywanie informacji niezbędnych do wszczęcia procedury na usługi wydawnicze,

4)      realizacja zatwierdzonego planu wydawniczego i finansowego Wydawnictwa,

5)      nadzorowanie prac redakcyjnych i przygotowania druku,

6)      zatwierdzanie projektu okładki, układu stron tytułowych,

7)      utrzymywanie stałego kontaktu z autorami z zakresie wszelkich ustaleń bieżących, podczas składu i łamania publikacji oraz przekazywanie materiału po złamaniu do korekty autorskiej,

8)      prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością wydawniczą (rejestry publikacji, rejestry recenzji itp.),

9)      uzgadnianie umów wydawniczych z autorami, tłumaczami i innymi właścicielami praw autorskich do publikacji,

10)  uzgadnianie umów z recenzentami prac przygotowywanych do druku,

11)  opracowanie cennika sprzedaży,

12)  współpraca z drukarnią w ramach zleceń.

 

§ 4

1.       Do obowiązków Przewodniczącego Rady Wydawniczej należy między innymi:

1)      zwoływanie posiedzeń Rady Wydawniczej,

2)      przewodniczenie posiedzeniom Rady Wydawniczej,

3)      koordynowanie działań wydawniczych,

4)      przygotowanie wniosków o zawieranie umów o dzieło z recenzentami, oraz innymi osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy; monitorowanie ich wykonania.

 

§ 5

1.      Działalność Wydawnictwa finansowana jest ze środków własnych Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania.

2.      Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania.

§ 6

1.      Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania, w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych publikacji i koordynacji działalności wydawniczej, powołuje Radę Naukową w składzie:

1)      przewodniczący – Prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania,

2)      członkowie – uznani specjaliści posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

3)      po powołaniu członków Rady Naukowej ich kadencja trwa aż do odwołania.

 

 

ROZDZIAŁ III Procedura publikacji

§ 7

1.      Działalność wydawnicza prowadzona jest w oparciu o plan wydawniczy.

2.      Plan wydawniczy opracowywany jest przez Przewodniczącego Rady Wydawniczej.

§ 8

Przyjęcie przez Wydawnictwo do realizacji publikacji, która nie została ujęta w planie wydawniczym wymaga zgody Przewodniczącego Rady Wydawniczej.

§ 9

1.      Autor ubiegający się o wydanie publikacji dostarcza Rady Wydawniczej:

1)      wniosek wydawniczy, podpisany przez autora,

2)      tekst publikacji w postaci elektronicznej, ponosząc przy tym odpowiedzialność za jakość techniczną materiału, styl i poprawność gramatyczną tekstu,

3)      oświadczenie o niepublikowaniu pracy w innym wydawnictwie.

2.      Obowiązkiem autora jest uwzględnienie krytycznych uwag zawartych w recenzjach i przedstawienie w wymaganym terminie poprawionej wersji publikacji na nośniku elektronicznym oraz w postaci wydruku.

§ 10

1. Publikacje zawierające teksty obcojęzyczne tłumaczone są we własnym zakresie przez autora.

§ 11

1.      Prace o charakterze dydaktycznym lub naukowym podlegają recenzji.

2.      Oryginały recenzji są przechowywane w dokumentacji Wydawnictwa.

 

§ 12

Autorzy publikacji wydanych w Wydawnictwie SIZ w Łodzi nie otrzymują honorarium.

§ 13

Decyzję o skierowaniu publikacji do druku podejmuje Przewodniczący Rady Wydawniczej po konsultacji z przynajmniej jednym członkiem Rady Naukowej.

 

ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.